Pappans attityd påverkar ätbeteende hos unga

Ätstörningar och fetma ökar bland ungdomar och unga vuxna och har kommit att bli en viktig hälsofråga. Josefin Westerberg Jacobson, beteendevetare vid Uppsala universitet har skrivit en avhandling om risk- och skyddsfaktorer för utveckling av stört ätbeteende och bland annat funnit att pappans attityd har inverkan på barnens ätbeteende.

Studien visar att flickor i åldern 9-15 år som önskar att de vore smalare har fyra gånger högre risk att utveckla ett stört ätbeteende sett över en femårsperiod, än de flickor som inte hade denna önskan. De bantade oftare, trodde att de skulle bli mer omtyckta om de var smalare, hoppade oftare över måltider, åt oftare frukost ensamma och hade ett högre BMI än de flickor som inte hade denna önskan.

Josefin Westerberg Jacobsons avhandling visar också att andra faktorer som ökar risken är att ha ett högre BMI än kamraterna och att visa tidiga tecken på störda attityder till mat och ätande. Dessutom hade perfektionism hos mamman och mindre trivsamma relationer i familjen betydelse.

– Vi fann också att pappans attityder till mat och ätande var en riskfaktor, något som inte uppmärksammats tillräckligt. Däremot har mammornas betydelse diskuterats ända sedan mitten av 1980-talet, säger Josefin Westerberg Jacobson.

I studierna hade pappans attityder till mat/ätande speciellt stor betydelse för flickor i förpuberteten och under puberteten. Vad gäller skyddsfaktorer betydde mer hälsosamma attityder till mat/ätande tillsammans med hög självkänsla, mindre grad av perfektionism liksom lågt BMI att risken för ätstörningar minskade. Både Josefin Westerberg Jacobsons resultat och andra studier pekar mot att regelbundna matvanor och att äta tillsammans med andra har en ”buffrande” roll mot utvecklingen av ätproblem. Program som fokuserar på att stärka självkänslan utan att fokusera på mat och vikt har visats minska kroppsmissnöje och bantning för både pojkar och flickor.

– Flickor tar till sig smalhetsidealet tidigt och det är viktigt att vi förhåller oss kritiska till smalhetsidealet i vårt samhälle, särskilt i familjer och skolor, säger Josefin Westerberg Jacobson.

Källa: www.uu.se

Foto: Johanna Arogén

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>